Algemene leveringsvoorwaarden Buikema Techniek

Algemene Leverings­ voorwaarden Installerende Bedrijven 2007

A. Algemene bepalingen
Artikel 1 Werkingssfeer en definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien de technisch aannemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwij- zing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet aanvaard.
2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard.
3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voor- waarden op alle toekomstige transacties met de tech- nisch aannemer.
4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbeho- rende betekenis toegekend:
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch aannemer waarop deze algemene voor- waarden van toepassing zijn.
b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en dien- sten – dat de technisch aannemer moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installa- tie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2 Aanbieding
1. De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.

2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals teke- ningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocu- menten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Over- eenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretour- neerd aan het adres van de technisch aannemer.
5. Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Bur- gerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbie- dingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3 Verplichtingen van de technisch aannemer
1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de technisch aannemer verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van de technisch aannemer zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet als medeverze- kerde opgenomen.
2. De technisch aannemer zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
3. De technisch aannemer is verplicht de klant te waar- schuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschik- king stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblij- kelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
4. De technisch aannemer is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, bereke- ningen en bestekken aan de normen van het installatie- vak. De controle door de technisch aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten
dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.

5. De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede af- hankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
6. De technisch aannemer is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
7. De technisch aannemer zorgt ervoor, dat hij op de hoog- te is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van over- heidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
8. De technisch aannemer is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoel- de eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
9. De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en deze op een nader overeengeko- men tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont de technisch aannemer met een keuringsplan, protocol,
logboek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
10. De technisch aannemer zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krach- tens de Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de tech- nisch aannemer opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van de technisch aannemer komt.
11. De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.
12. De technisch aannemer zorgt ervoor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbie- ding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaan- sprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
13. De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.

14. De technisch aannemer is verplicht om alle gege- vens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de klant
1. De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om de technisch aannemer in staat te stellen de Werkzaamhe- den conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
2. De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeen- komst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
3. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspra- ken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goe- deren.
4. De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschik- kingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant de noodzakelijke medewer- king verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan de technisch aannemer de Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandighe- den, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de om- standigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht de technisch aannemer en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
7. De klant zorgt ervoor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht de technisch aan- nemer tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal naar beste vermogen de klant de mede- werking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch aannemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coör- dinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
11. De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekort- koming van de technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigin- gen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetrof- fen, zoals asbest of legionella. De klant kan de technisch aannemer opdragen om de aangetroffen verontreinigin- gen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of de technisch aannemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leve- rancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorge- schreven. De technisch aannemer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze hulpperso- nen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de technisch aannemer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
15. De klant is buiten de werktijden van de technisch aanne- mer verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voor- schriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.

17. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aanne- mer, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaam- heden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van de technisch aannemer zo weinig mogelijk te verstoren.
18. De klant staat de technisch aannemer toe om op schut- tingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidin- gen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch aannemer als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de tech- nisch aannemer dan wel alle in verband met de Overeen- komst van de technisch aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of ge- bruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisba- re en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van de technisch aannemer om schadevergoeding te vorderen.
21. De klant voldoet de door hem aan de technisch aanne- mer verschuldigde bedragen volgens de overeengeko- men betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 5 Verzekering van de klant
1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip van de door de technisch aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als me- deverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van de technisch aannemer dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2. De klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen van export tijdig aan de technisch aannemer te melden en de ge- bruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de tech- nisch aannemer.

3. De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden
1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeen- komst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toege- staan om medewerkers van de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 3 brutojaarsalarissen van de desbetreffende medewer- ker bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde ver- plichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 8 Termijnen
1. De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeen- komst iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrij- ding van een genoemde termijn brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering
1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de technisch aannemer, tenzij iets anders is over- eengekomen, voor rekening en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant binnen redelijke gren- zen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbe- voegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan de technisch aannemer kunnen worden toege- rekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
4. Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwij- zing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalings- termijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werk- zaamheden als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 be- doelde kennisgeving.
8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de ken- nisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer schriftelijk mee de Werk- zaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming
1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen) vastgelegde proce- dure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de in- stallatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden be- schouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging
1. De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te treden omtrent de gevolgen.
2. Indien de technisch aannemer ten gevolge van de schor- sing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoe- ding krachtens artikel 12.
3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan ge- schorst of vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan de technisch aannemer alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de technisch aannemer reeds is aangegaan met het oog op de verde- re vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
5. Indien de klant surséance van betaling heeft aange- vraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is de technisch aannemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst ge- heel of gedeeltelijk op te zeggen.
7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor de technisch aannemer uit de opzegging voort- vloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door de technisch aannemer te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de technisch aannemer bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
8. De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer lijdt te vergoeden onverminderd de gehou- denheid van de technisch aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegere- kend.

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, of

b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waar- tegen de technisch aannemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
2. Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk)
1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan de tech- nisch aannemer op te dragen.
2. De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werk- zaamheden zou leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capacitei- ten te boven gaat, of
d) niet in zijn belang zou zijn, of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
3. Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaan- bieding met de volgende gegevens:
a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparin- gen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
c) de aanpassing van de termijnstaat of betalings- condities.
4. De technisch aannemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
5. De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeen- komst zullen beantwoorden.

6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijzi- ging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te ac- cepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op betaling onverlet.

Artikel 14 Prijs en betaling
1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werk- zaamheden die worden verricht buiten de normale ar- beidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor perso- neel resp. materieel van de technisch aannemer veroor- zaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale las- ten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen over- een. De technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur im- pliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van de technisch aannemer in het kader van de Overeen- komst.
5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verreke- ning, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de technisch aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in min- dering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
8. De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant
1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschul- digde betaling niet tijdig verricht, heeft de technisch aannemer aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan de technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
3. Als de technisch aannemer vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch aannemer gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de ver- langde zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aan- gemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. De technisch aannemer is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.
5. Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelij- ke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij de
technisch aannemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie
1. Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de klant die gebreken voorafgaande aan de ople- vering niet heeft opgemerkt, en bovendien
c) de klant die gebreken op het tijdstip van opleve- ring redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

2. Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoerings- kosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de technisch aannemer een schadevergoe- ding betaald. Door de technisch aannemer vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de technisch aannemer slechts aanspra- kelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de technisch aannemer.
6. De technisch aannemer is bij Werkzaamheden die die- nen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties die door de klant naar de VS en Canada worden geëxporteerd is de technisch aannemer alleen
aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen, onvermin- derd het in dit artikel bepaalde.
7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden even- tuele schade onder die verzekering te vorderen en de technisch aannemer te vrijwaren voor verhaalsaanspra- ken van de verzekeraar.
8. De omvang van de door de technisch aannemer te ver- goeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoe- delijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de technisch aannemer en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste
€ 1.000.000,00.

10. Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer ver- valt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had beho- ren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de tech- nisch aannemer in gebreke heeft gesteld.
12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemo- tiveerde ingebrekestelling.
13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de technisch aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk
is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
14. De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede) veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/per- sonen als bedoeld in artikel 6 lid 2.
15. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprake- lijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer ontwik- kelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
16 Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Over- eenkomst is de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van:
• arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
• tekortschieten van hulppersonen;
• transportmoeilijkheden;
• brand en verlies van te verwerken onderdelen;
• maatregelen van enige binnenlandse, buitenland- se of internationale overheid, zoals importverbo- den of handelsverboden;
• gewelddadige of gewapende acties;
• storingen in de energievoorzieningen, in commu- nicatieverbindingen of in apparatuur of program- matuur van de technisch aannemer of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de technisch aannemer – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te be- perken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
17. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aan- spraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaar- den voor rekening van de klant blijft.

Artikel 17 Intellectuele eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveel- voudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
2. De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inacht- neming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigen- dom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens de technisch aannemer heeft voldaan.
3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ont- werp van de technisch aannemer gerealiseerde installa- tie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de technisch aannemer en onverminderd het be- paalde in de leden 5 en 6. De technisch aannemer is be- voegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de technisch aannemer vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten
realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden we- gens een tekortkoming die aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. In dat geval is de technisch aannemer niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant.
5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waar- voor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschik- king van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is over- eengekomen.

7. De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tij- dens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
8. Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in be- ginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en – Handel, gevestigd te ’s Gravenhage, zoals die luiden drie maan- den voor de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.
3. In afwijking van het voorgaande lid is de technisch aannemer bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de tech- nisch aannemer.
4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te heb- ben gekozen in Den Haag.

B. Bijzondere bepalingen betreffende onderhoud
De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een overeenkomst is vastgelegd, dat de technisch aannemer gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 19 Werkingssfeer en definities
1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.
2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die de
technisch aannemer moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeen- komst voortvloeiende eisen beantwoordt.
b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbre- king van de prestaties van de installatie.

Artikel 20 Uitvoering van de werkzaamheden
1. De technisch aannemer spant zich gedurende de on- derhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onder- houdswerkzaamheden Storingen op te heffen.
2. De technisch aannemer is bevoegd de Onderhoudswerk- zaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie.
3. De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van de Werk- zaamheden een werkplan met een schematisch over- zicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.
4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmid- delen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve Onder- houdswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve Onderhoudswerkzaamheden.
5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.

6. De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onder- houdskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13.
7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden tenminste 2 maanden van tevo- ren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrek- king van een opdracht heeft de technisch aannemer zijn prijs daarvoor afgegeven.
9. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaam- heden dient de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet moge- lijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door de technisch aannemer werkelijk gemaakte kosten.
10. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden ver- zoekt de technisch aannemer de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch aannemer er voor dat op het terrein of de loca- tie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig
is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.
12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaar- heid van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit voorschrijven informeert de technisch
aannemer de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
13. De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit de tech- nisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de tech- nisch aannemer er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.

15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich naar vermogen inspannen om spoedei- sende Storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere ter- mijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van de technisch aannemer verholpen.
16. De technisch aannemer zal de Onderhoudswerkzaam- heden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.
17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inacht- neming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
18. De door de technisch aannemer uitgevoerde Onder- houdswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krach- tens artikel 11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste 6 maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Algemene leveringsvoorwaarden Buikema Beveiligingstechniek

Algemene leveringsvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de VEB (zakelijk)

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:
Beveiligingsbedrijf: opdrachtnemer, lid van de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven, dat zich heeft verbonden tot het verrichten van installatie en onderhoud aan (beveiligings)installaties; de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van het beveiligingsbedrijf, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Installatie: Installaties gerelateerd aan inbraak, brand, toegangscontrole en communicatie in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: het geheel van de overeengekomen diensten en leveringen in verband met de installatie of het onderhoud aan en het herstellen van storingen van installaties in de ruimste zin.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever alsmede op alle offertes en aanbiedingen die uitgegeven zijn door het Beveiligingsbedrijf.
2. Aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen slechts bindend zijn voor het Beveiligingsbedrijf, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3. Eventuele door de Opdrachtgever ingebrachte inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Wanneer een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van het Beveiligingsbedrijf zijn vrijblijvend, behalve wanneer er een termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval na 30 dagen.
3. Wanneer het beveiligingsbedrijf kosten in rekening wenst te brengen voor het uitbrengen van een offerte, brengt hij de Opdrachtgever hier vooraf van op de hoogte.
4. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van het Beveiligingsbedrijf van de aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever, of op het moment dat het Beveiligingsbedrijf start met de uitvoering van de Overeenkomst.

Technische eisen
5. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is het Beveiligingsbedrijf er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

Monsters, modellen en voorbeelden.
6. Indien door het Beveiligingsbedrijf een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Het Beveiligingsbedrijf voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
2. Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, vergunningen en overige bescheiden waarvan het Beveiligingsbedrijf heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan het Beveiligingsbedrijf ter beschikking staan.
4. De Opdrachtgever dient zich maximaal in te spannen de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken en te bevorderen. Tenzij anders is overeengekomen, draagt de Opdrachtgever zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen, energie, en hulpwerktuigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering franco bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd.
6. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
7. In het geval is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan het Beveiligingsbedrijf pas worden verplicht tot de uitvoering van een volgende fase, wanneer de voorgaande fases door de Opdrachtgever goedgekeurd zijn en betaald indien voor die fase één of meer separate facturen zijn gezonden.
8. Wanneer de start en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor hem daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever verhalen.
9. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever op zijn verzoek gedurende de looptijd schriftelijk of mondeling rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst.
10. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van het Beveiligingsbedrijf.
11. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, gereedschappen en onderdelen die op het werk zijn aangevoerd.
12. De Opdrachtgever vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor alle aanspraken van derden verband houdende met schade die krachtens deze algemene voorwaarden voor

rekening van de Opdrachtgever komt, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever hierover in overleg treden.
2. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst beïnvloeden. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. De Opdrachtgever kan zich in dat geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.
3. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door te berekenen aan de Opdrachtgever. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte brengen.
4. De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie.
5. Het Beveiligingsbedrijf is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen wanneer de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die het Beveiligingsbedrijf te verwijten zijn.
6. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Opdrachtgever.
7. Indien Het Beveiligingsbedrijf met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is het Beveiligingsbedrijf niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Het Beveiligingsbedrijf mag stijgingen in de kosten doorberekenen voor zover die het gevolg zijn van buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheden of door verhoging van de inkoopprijzen.

Artikel 6. Leveringstermijn en voltooiing van de Overeenkomst
1. Het Beveiligingsbedrijf zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen te realiseren. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Bij overschrijding, of dreiging van overschrijding van een leveringstermijn zal het Beveiligingsbedrijf in overleg treden met de Opdrachtgever.
3. Het Beveiligingsbedrijf brengt de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de Overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan het Beveiligingsbedrijf verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving van het Beveiligingsbedrijf dat uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
4. Door de aanvaarding van de resultaten van de Overeenkomst gaat het risico voor de installatie over op de Opdrachtgever.

Artikel 7. Prijzen en betaling
1. Alle door het Beveiligingsbedrijf in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al

vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de installatie op basis van nacalculatie wordt uitgevoerd. Het Beveiligingsbedrijf brengt in dit geval de Opdrachtgever vooraf op de hoogte van het te hanteren uurtarief en de geschatte materiaalkosten.
4. Tenzij anders is overeengekomen, kan het Beveiligingsbedrijf geheel naar eigen keuze de verrichtte werkzaamheden in rekening te brengen door middel van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties.
5. Betaling van de door het Beveiligingsbedrijf ingediende voorschotnota’s dient voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden. Betaling van de overige declaraties dient binnen 30 dagen na verzending plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de door het Beveiligingsbedrijf gemaakte, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten voor invordering.

Artikel 8. Garantie
1. Het Beveiligingsbedrijf garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 365 dagen na levering.
Niet onder de garantie vallen: Accu’s en batterijen.
Schades en storingen veroorzaakt door onheil van buiten zoals bijvoorbeeld blikseminslag en schades als gevolg van aardstromen.
2. Gedurende de garantieperiode wordt defecte apparatuur gratis vervangen.
3. De op dat moment geleverde arbeid kan door het beveiligingsbedrijf in rekening worden gebracht en valt niet onder de garantie.
4. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de installatie een gebrek vertoont, is het Beveiligingsbedrijf verplicht binnen 24 uur nadat de Opdrachtgever hem het gebrek heeft gemeld aan te vangen met de herstelwerkzaamheden.
5. Zaken die plegen te worden ingebouwd of gemonteerd worden ter plaatse gerepareerd, alle andere zaken dienen bij het Beveiligingsbedrijf ter reparatie te worden aangeboden.
6. Het Beveiligingsbedrijf kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
7. De Opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
– Het Beveiligingsbedrijf meerdere pogingen heeft gedaan om een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
– de installatie zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
8. Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan 365 dagen na aflevering voordoen, dient de Opdrachtgever aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.
9. De garantie vervalt indien:

het gebrek bij oplevering van de installatie reeds waarneembaar aanwezig was en de Opdrachtgever op dat moment geen herstel bedongen heeft;
het type- of serienummer van een product is verwijderd of gewijzigd;
het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever;
zonder toestemming van het Beveiligingsbedrijf, door of in opdracht van de Opdrachtgever wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan de installatie;
het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening komt van de Opdrachtgever;
de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.
10. Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van het geconstateerde gebrek.
11. De in het kader van dit artikel vervangen gebrekkige onderdelen worden het eigendom van het Beveiligingsbedrijf.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in de geleverde installatie of tekortkomingen in dienstverlening geldt de garantie zoals omschreven in deze voorwaarden.
2. Ter zake van de geleverde installatie en diensten is de aansprakelijkheid van het Beveiligingsbedrijf beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde. In geen geval is het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade.
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van het Beveiligingsbedrijf of haar medewerkers.
4. Iedere aansprakelijkheid vervalt één jaar na levering van de producten of diensten waar de schade mee samenhangt.

Artikel 10. Overmacht
1. Wanneer blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor het Beveiligingsbedrijf ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan Opdrachtgever van de omstandigheden die de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het Beveiligingsbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Beveiligingsbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het Beveiligingsbedrijf worden daaronder begrepen.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
1. De rechten van intellectuele eigendommen op alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht, berusten bij het Beveiligingsbedrijf. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van het Beveiligingsbedrijf deze

documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.
2. Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Opdrachtgever alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van het Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te vernietigen.

Artikel 12. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud
1. Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting zal nakomen, kan hij zekerheid bedingen. Het Beveiligingsbedrijf is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
2. De door het Beveiligingsbedrijf geleverde installatie blijft het eigendom van het Beveiligingsbedrijf totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met het Beveiligingsbedrijf gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door het Beveiligingsbedrijf verrichte of te verrichten diensten;
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).
3. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende installatie, indien dit recht gunstiger voor het Beveiligingsbedrijf is, tenzij het Beveiligingsbedrijf anders bepaald.
4. De door het Beveiligingsbedrijf afgeleverde installatie, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mag slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd de installatie te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
5. Op afgeleverde installatie die door betaling in eigendom van de Opdrachtgever is overgegaan en zich in handen van de Opdrachtgever bevindt, behoudt het Beveiligingsbedrijf zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die het Beveiligingsbedrijf uit welke hoofde dan ook tegen de Opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door het Beveiligingsbedrijf geleverde installatie welke door de Opdrachtgever is bewerkt of verwerkt, waardoor het Beveiligingsbedrijf haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
6. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd afgeleverde installatie waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever of derden die de installatie voor de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde installatie willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht het Beveiligingsbedrijf zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
8. De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van het Beveiligingsbedrijf:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde installatie te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde installatie te verpanden aan het Beveiligingsbedrijf op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de vorderingen die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door het Beveiligingsbedrijf geleverde installatie te verpanden aan het Beveiligingsbedrijf op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde installatie te merken als het eigendom van het Beveiligingsbedrijf;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die het Beveiligingsbedrijf ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de installatie wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
9. Het eigendom van de installatie en de overige geleverde materialen gaat pas over op de Opdrachtgever, wanneer hij al hetgeen op grond van enige overeenkomst met het Beveiligingsbedrijf verschuldigd is, heeft voldaan.
10. De Opdrachtgever is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van de installatie en de overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens het Beveiligingsbedrijf heeft voldaan.

Artikel 13. Geheimhouding
1. Het Beveiligingsbedrijf, de Opdrachtgever alsmede de door één der partijen in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Een in het kader van de Overeenkomst tot stand gebracht beveiligingsplan wordt in ieder geval als vertrouwelijke informatie beschouwd.

Artikel 14. Ontbinding, opschorting
1. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling is verleend;
de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is het Beveiligingsbedrijf: bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan het Beveiligingsbedrijf zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is het Beveiligingsbedrijf bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Beveiligingsbedrijf op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien het Beveiligingsbedrijf de uitvoering van de Overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Incassokosten
1. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Opdrachtgever ingeval van tekortkoming verschuldigd:
– over de eerste Euro 2.950,- 15%
– over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%
– over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%
– over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%
– over het meerdere 3%
Indien het Beveiligingsbedrijf aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De Opdrachtgever is jegens het Beveiligingsbedrijf de door het Beveiligingsbedrijf gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke Overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.